Michael Birkebæk Jensen, Director og NewTech Lead i KPMG Danmark

Michael Birkebæk Jensen

Partner i NewTech, KPMG Danmark
Michael Birkebæk Jensen er Director og NewTech Lead i KPMG Danmark