Kaja Narum

Kaja Narum

Security Services Leader i Nordeuropa.

Kaja Narum er IBM’s Security Services Leader i Nordeuropa.